Ungarisch

Magyar

Ezért: weis welt­weit über­set­zen

Ön kom­pe­tens part­nert keres a for­dítás­me­nedzsment terü­le­tén, aki a váll­a­lat­nál fel­me­rülő for­dítás­o­kat önál­lóan és megbíz­ha­tóan elkés­zí­ti és megs­zer­ve­zi. Doku­men­tu­mait készség­gel lefor­dít­juk és loka­li­zál­juk, továb­bá igé­ny ese­tén tol­mác­solást és kiad­vá­ny­ter­vezést is váll­a­lunk.

Cél­nyelvként a weis welt­weit über­set­zen GmbH az összes fon­tos világnyel­vet fel tud­ja vonul­tat­ni, ehhez lásd aktuá­lis szol­gál­ta­tá­si tábláz­a­tunkat (Link), val­a­mint egzo­ti­kus nyel­veket tar­tal­ma­zó lis­tánk kivo­na­tát a követ­ke­ző lin­ken: Exo­ten­lis­te

Az immár jóval több, mint 300 anyanyel­vi for­dítóból és tol­mács­ból álló csa­pa­tunk, val­a­mint a for­dítás és kiad­vá­ny­ter­vezés terü­le­tén szerzett 25 éves tapaszta­la­tunk lehe­tővé tes­zi, hogy a legi­génye­sebb szaks­zö­ve­ge­ket töké­le­tesen átül­tes­sük a cél­nyel­v­re és így hoz­zájá­rul­junk fon­tos nem­zet­kö­zi szin­tű pro­jek­tek pro­fess­zio­ná­lis elő­mo­z­dításához.

A weis welt­weit über­set­zen GmbH-nál a szö­ve­ge­ket min­dig nagyon tapasztalt, magasan kép­zett, hites és/vagy okle­veles, a szak­te­rü­le­ten jár­tas anyanyel­vi for­dítók kés­zí­tik el és iga­zít­ják kifi­no­mult nyel­vi érzék­kel a célor­szág igényei­hez. A for­dítást szakér­tő lek­tor ellenőr­zi a „négy szem” elve alap­ján lel­ki­is­me­re­tesen, mielőtt a szö­veg az ügy­fél­hez, nyomta­tás­ba, vagy online megje­le­nés­re kerül­ne.

Min­de­mel­lett a leg­mo­der­nebb for­dítá­si memó­ria rends­ze­rek alkal­ma­zá­sa gon­do­sko­dik az ered­mény­ek állan­dóan magas minő­sé­gé­ről, a szö­ve­gek homo­ge­ni­tásáról és nem utol­só­sor­ban a gyor­sabb elkés­zülés­ről, ará­n­yo­san ked­vezőbb for­dítá­si költ­ségek mel­lett.

Áraink alap­ve­tően a kívánt for­dítás ter­je­del­mé­hez, a választott nyelvpárhoz, a szak­te­rü­le­thez, a pon­tos fel­hasz­nálá­si célhoz, és nem utol­só­sor­ban az ügy­fél által kért hatá­ri­dő­höz iga­zod­nak.

Kér­jen ingye­nes ára­ján­la­tot e-mai­len a követ­ke­ző címen: info@weis-weltweit.de

Egyé­ni általá­nos ára­ján­la­tát gar­an­tál­tan 24 órán belül meg­küld­jük Önnek és – kérés ese­tén – rövid időn belül meggyőző próbafor­dítást kül­dünk.

Ezt nevem­mel gar­an­tá­lom Önök­nek

Ute Weis
áll­a­mi­lag elis­mert, hiva­t­a­losan kiren­delt és feles­ke­tett for­dító és tol­mács