Türkisch

Türkçe

İşte bunun için: ter­cü­me Weis Weltweit’a yap­tırılır

Fir­manız için gere­ken ter­cü­me ihtiya­çlarını ken­di sor­um­lu­luğu altın­da ve güve­ni­lir şekil­de yapa­cak çevi­ri yöne­timi alanın­da yet­kin ortağa ihti­yacınız var­sa, biz bura­day­ız! Doküm­an­larınızı memnun­iy­et­le çevirir, hedef kit­le­ni­ze uygun hale getirir ve ihtiyaç halin­de söz­lü çevi­ri ve say­fa düze­ni çalış­ma­larınızı da üst­leni­riz.

Hedef dil­ler ola­rak Weis Welt­weit Çevi­ri­ler Ltd. tüm önem­li dünya dil­ler­i­ni sunar, detay­lar için bu link­ten (Link) lüt­fen gün­cel Hiz­met­le­ri­miz lis­tes­i­ne, ayrı­ca ‘egzo­tik dil­ler listemiz‘e şura­dan: Exo­ten­lis­te bakınız!

300’den faz­la ana dilin­de yazılı ve söz­lü çevi­ri­ler yapan ter­cüman port­föyü­müz ve de çevi­ri ve say­fa düze­ni alanın­da 25 yıl­lık deney­imi­miz mev­cut­tur. Bu bize en kar­maşık uzman­lık metin­le­ri dahi mükem­mel şekil­de hedef dili­ni­ze aktar­mayı sağlar ve böyle­ce sizin için önem­li ulus­la­ra­rası pro­je­le­ri pro­fe­syo­nel­ce iler­let­me­mi­zi müm­kün kılar.

Weis Welt­weit Çevi­ri­ler Ltd. şir­ket­in­de metin­ler genel­lik­le nite­lik­li, çok deney­im­li, iyi eği­tim­li ve / veya diplo­malı ana­di­li çevi­ren ter­cüm­an­lar tarafın­dan yapılm­akt­a­dır. Bun­lar uzman­lık alan­larında­ki metin­le­ri en ince ayar detay­ıy­la hedef dil ülke­si­ne göre çevirir­ler. Bir lek­tör, 4-göz-pren­sibi­ne göre titiz­lik­le ve uzman­ca, metin­ler müş­te­riye git­me­den veya bas­kıya git­me­den veya ÇEVRİMİÇİ yay­ın­lan­ma­dan önce kon­trol eder.

Modern çevi­ri-bel­leği-sis­tem­ler­i­nin kul­lanıl­ması, sonuçların süre­kli yük­sek kali­te­s­i­ni, homo­jen olmasını ve böyle­ce hem zaman­dan, hem de mas­raf­lar­dan tas­ar­ru­funu sağlar.

Fiy­at­larımız genel­lik­le istenen ter­cü­me­nin kap­samı­na, isteni­len hedef dile, uzman­lık alanı­na, detay­lı kul­lan­ma hede­fi­ne ve tabii ki müş­te­ri­mi­zin talep ettiği tes­lim süre­si­ne bağlıdır.

Biz­den kolay­lık­la E-mail üzerin­den ücret­siz tekli­fi­ni­zi istey­iniz: info@weis-weltweit.de

Birey­sel ihtiya­çlarınıza uygun herşey dahil tekli­fi­mi­zi 24 saat için­de size ulaştıra­cağımızı garan­ti ediyoruz. Şay­et ister­seniz, kısa zaman­da içe­riği güçlü bir deneme ter­cü­me­si de ala­bi­lir­s­i­niz.

Bu işi size adım­la garan­ti ediyo­rum.

Ute Weis
Res­mî Makamlar­ca Kabul Edi­len Ter­cüm­an­lık Mute­me­di ve Yemin­li Müter­cim-Söz­lü Ter­cüman