Tschechisch

Česky

A pro­to: weis welt­weit über­set­zen

Hle­dá­te kom­pet­ent­ního part­ne­ra v oblas­ti manage­men­tu pře­kla­dů, který spo­leh­li­vě a zod­po­věd­ně pře­vez­me a zor­ga­ni­zu­je veške­ré pře­kla­dy potřeb­né ve Vašem pod­niku? Rádi pře­loží­me Vaše doku­men­ty a pro­ve­de­me jejich loka­li­za­ci. A pod­le potře­by pře­vez­me­me také kom­plet­ní tlu­moč­nické a gra­fické služ­by.

Z cíl­o­vých jazy­ků Vám weis welt­weit über­set­zen GmbH nabízí všech­ny výz­na­mné svě­to­vé jazy­ky. Podí­ve­j­te se na náš aktuální přeh­led služeb (Link) a sez­nam našich ‚exo­tických‘ jazy­ků na: Exo­ten­lis­te

Díky více než 300 rodilým mlu­včím — pře­klad­atelům a tlu­močníkům — a 25letým zkušen­os­tem v oblas­ti pře­kla­dů a gra­fických návrhů doko­na­le pře­ve­de­me i ty nejnáročnější odbor­né tex­ty do dané­ho cíl­o­vé­ho jazy­ka. A pro­fe­si­onálně Vás tak pod­poří­me při Vašich důležitých pro­jek­tech na mezinárod­ní úrov­ni.

U fir­my weis welt­weit über­set­zen GmbH zho­to­vu­jí tex­ty zásad­ně vel­mi zkušení, odborně vzdělaní, soud­ní a/nebo diplo­mo­vaní rodilí mlu­včí ve svém daném spe­ciálním obo­ru a přiz­půso­bu­jí je díky své­mu cit­li­vé­mu vzta­hu k jazy­ku potře­bám cíl­o­vé země. Naši lek­toři kon­tro­lu­jí svě­do­mitě a odborně hoto­vé pře­kla­dy pod­le princi­pu „dvou párů očí“ před­tím, než jsou pře­dá­ny do tis­ku nebo zveře­jně­ny online.

Uplat­něním nej­mo­dernějších sys­té­mů s pře­klad­a­tel­skou pamětí při­tom kon­stant­ně zajišťu­je­me vys­o­kou kva­li­tu výs­led­ků, homo­ge­ni­tu tex­tů a kon­ec kon­ců šetří­me čas díky srov­na­telně výhod­ným nák­la­dům na jejich zho­to­vení.

Naše ceny se zásad­ně ori­en­tu­jí pod­le roz­sa­hu poža­do­va­né­ho pře­k­la­du, zvo­le­né jazy­ko­vé kom­bi­n­ace, odbor­né téma­ti­ky, kon­krét­ního úče­lu dané­ho pře­k­la­du a nepos­led­ně pod­le ter­mí­nu zho­to­vení vyžáda­né­ho zákaz­níkem.

Vyžá­de­j­te si jed­no­duše bez­plat­nou nabíd­ku na e-mai­l­o­vé adre­se: info@weis-weltweit.de

Vaši indi­vi­duální ceno­vou nabíd­ku zaručeně obdrží­te do 24 hodin a — pokud si to pře­je­te — rych­le po ní také kva­lit­ní zkušeb­ní pře­klad.

Za to Vám ručím svým jmé­nem

Vaše Ute Weis
soud­ní pře­klad­a­tel­ka a místopří­sežná tlu­moč­ni­ce se stát­ní jazy­ko­vou zkouš­k­ou