Slowenisch

Slovenščina

Zato: pre­vo­di »weis« po vsem svetu (weis welt­weit über­set­zen)

Išče­te kom­pet­ent­ne­ga part­ner­ja za upra­vljan­je pre­vo­dov, ki bo v vašem pod­jet­ju samood­go­vor­no in zanes­l­jivo pos­kr­bel za orga­ni­za­ci­jo in izved­bo vseh pot­reb­nih pre­vo­dov? Z vesel­jem vam nudi­mo naše sto­rit­ve pre­va­jan­ja in loka­li­z­i­ran­ja vaših doku­men­tov, po pot­re­bi pre­vo­de še dokonč­no obli­ku­je­mo, dodat­no pa lah­ko pris­krbi­mo tudi ust­rez­ne tol­mače.

Kot cil­j­ne jezi­ke lah­ko pod­jet­je weis welt­weit über­set­zen GmbH ponu­di vse pomemb­ne sve­tov­ne jezi­ke; gle­j­te k temu naš aktu­al­ni sez­nam sto­ri­tev (Link) ter izv­leček iz sez­na­ma ekso­tič­nih jezi­kov na stra­ni Exo­ten­lis­te

Naš velik tim, ki šte­je že več kot 300 rod­nih govorcev pre­va­ja­l­cev in tol­mačev ter naše 25-let­ne izkušn­je na področju »pre­va­jan­ja in obli­ko­van­ja bese­dil« nam omo­goča­jo odlič­no prenaša­ti tudi naj­zah­tev­ne­jša stro­kov­na bese­di­la v cil­j­ni jezik in tako pro­fe­sio­nal­no pris­pe­va­ti k napre­do­van­ju vaših pro­jek­t­ov na med­na­rod­ni rav­ni.

Pri pod­jet­ju weis welt­weit über­set­zen GmbH pre­va­ja­jo bese­di­la veči­no­ma zelo izkuše­ni, dobro izo­braže­ni, zapri­seže­ni in/ali diplo­mi­ra­ni rod­ni govor­ci z zadev­nim stro­kov­nim področjem, pre­vo­di pa so s finim občut­kom stil­no pril­a­goje­ni cil­j­ni drža­vi. Lek­tor še nato skrb­no in stro­kov­no pre­ve­ri pre­vod po t.i. princi­pu 4-oči, pre­den bese­di­lo pošl­je­mo stran­ki oz. pre­den gre v tisk ali na zve­zo (online).

Upor­a­ba moder­nih pre­va­jals­kih pom­nil­niških sis­temov pri tem skrbi za ved­no isto vis­o­ko kako­vost pre­vo­dov, homo­gen­ost bese­dil in prih­r­anek časa pri prim­erl­jivo ugod­nih stroških pre­va­jan­ja.

Naše cene temel­ji­jo na sploš­no na obse­gu žele­ne­ga pre­vo­da, izbra­ni jezi­kov­ni kom­bi­n­aci­ji, stro­kov­nem področju, namenu upor­a­be pre­vo­da in nen­azad­nje dobav­nem roku, v kate­rem želi stran­ka pre­je­ti pre­vod.

Za brez­plač­no ponud­bo pov­prašaj­te enos­t­av­no po e-poš­ti na naslo­vu:
info@weis-weltweit.de

V 24 urah vam bomo pos­la­li indi­vi­du­al­no pavšal­no ponud­bo in – po žel­ji – krat­ko­roč­no tudi infor­ma­ti­ven pres­kus­ni pre­vod.

To vam zago­tavljam v svo­jem ime­nu

Vaša Ute Weis
Držav­no pre­ver­je­na, jav­no poo­b­lašče­na in zapri­seže­na pre­va­ja­l­ka in tol­mač­ka