Slowakisch

Slovensky

A pre­to: weis welt­weit über­set­zen

Hľa­dá­te kom­pet­ent­né­ho part­ne­ra v oblas­ti manaž­men­tu pre­kla­dov, ktorý spoľah­li­vo a zod­po­ved­ne pre­be­rie a zor­ga­ni­zu­je všet­ky pre­kla­dy pot­reb­né vo Vašom pod­niku? Radi pre­loží­me Vaše doku­men­ty a zame­rí­me sa na ich loka­li­záciu. Podľa pot­re­by tiež pre­be­rie­me kom­plet­né tlmoční­cke a gra­fické služ­by.

Z cieľo­vých jazy­kov Vám weis welt­weit über­set­zen GmbH ponú­ka všet­ky dôležité sve­to­vé jazy­ky. Poz­ri­te si náš aktuál­ny prehľad služieb (Link) a zoz­nam našich „exo­tických“ jazy­kov na: Exo­ten­lis­te

Vďa­ka spo­lu­práci s viac ako 300 pre­kla­da­teľ­mi a tlmočník­mi, kto­rí pre­kla­da­jú a tlmočia do svo­jho materins­ké­ho jazy­ka, a vďa­ka našim 25ročným skú­sen­os­ti­am v oblas­ti pre­kla­dov a gra­fických návrhov kva­lit­ne pre­ve­de­me do dané­ho cieľo­vé­ho jazy­ka aj tie najnároč­ne­jšie odbor­né tex­ty. Dokáže­me Vás tak na med­zinárod­nej úrov­ni pro­fe­si­onál­ne pod­po­riť pri Vašich dôležitých pro­jek­t­och.

Vo fir­me weis welt­weit über­set­zen GmbH zho­to­vu­jú tex­ty zásad­ne veľ­mi skú­sení, odbor­ne vzde­laní, súd­ni a/alebo diplo­mo­vaní pre­klad­atelia do svo­jho materins­ké­ho jazy­ka v svo­jom špe­ciál­nom obo­re a vďa­ka svoj­mu cit­li­vé­mu vzťa­hu k jazy­ku ich pris­pôso­bu­jú pot­re­bám cieľo­vej kra­ji­ny. Naši lek­to­ri sve­do­mi­to a odbor­ne kon­tro­lu­jú vyho­to­ve­né pre­kla­dy podľa princí­pu „dvoch párov očí“ prv, ako budú odovz­da­né do tlače alebo zvere­j­ne­né online.

Uplat­nením naj­mo­der­ne­jších sys­té­mov s pre­kla­da­teľs­kou pamäťou pritom konš­tant­ne zaisťu­je­me vys­o­kú kva­li­tu výs­led­kov, homo­ge­ni­tu text­ov a koniec kon­cov šetrí­me čas vďa­ka porov­na­teľ­ne výhod­ným nák­la­dom na ich vyho­to­ve­nie.

Naše ceny sa zásad­ne ori­en­tu­jú podľa roz­sa­hu poža­do­va­né­ho pre­k­la­du, zvo­le­nej jazy­ko­vej kom­binácie, odbor­nej tema­ti­ky, kon­krét­ne­ho úče­lu dané­ho pre­k­la­du a samoz­re­j­me podľa ter­mí­nu vyho­to­ve­nia poža­do­va­né­ho zákaz­ní­kom.

Vyžia­daj­te si jed­no­ducho bez­plat­nú ceno­vú ponu­ku na mai­l­ovej adre­se: info@weis-weltweit.de

Vašu indi­vi­duál­nu ponu­ku zaruče­ne obdrží­te do 24 hodín a — poki­aľ si to želá­te — rýchlo po nej tiež kva­lit­ný skúšob­ný pre­klad.

Za to Vám ručím svo­jim menom

Vaša Ute Weis
súd­na pre­kla­da­teľ­ka a prí­sažná tlmočníč­ka so štát­nou jazy­ko­vou skúš­k­ou