Schwedisch

Svenska

Där­för: weis welt­weit über­set­zen

Letar ni efter en kom­pe­tent part­ner inom över­sätt­nings­bran­schen som genom­för och orga­nis­erar alla över­sätt­nin­gar inom ert före­tag till­för­lit­ligt och på egen hand ? Vi över­sät­ter och loka­li­serar gär­na era doku­ment och kan vid behov även erb­ju­da tolktjäns­ter och lay­out­ar­be­ten.

Vi på weis welt­weit über­set­zen GmbH kan erb­ju­da över­sätt­nin­gar till alla vik­ti­ga världs­språk. Väl­k­om­men att ta en titt på vår aktu­el­la lis­ta över våra oli­ka tjäns­ter (Link) samt ett utdrag ur vår “Exo­ti­s­ka lis­ta” på: Exo­ten­lis­te

Vårt sto­ra team av nume­ra över 300 kol­le­gor som utes­lut­an­de över­sät­ter till sina moders­mål i kom­bi­na­ti­on med 25 års erfa­ren­het inom över­sätt­ning och lay­out inne­bär att vi kan över­sät­ta anspråks­ful­la fack­tex­ter per­fekt till öns­ka­de mål­språk. Det­ta är vårt pro­fes­sio­nel­la bid­rag till att era vik­ti­ga inter­na­tio­nel­la pro­jekt drivs framåt.

Hos weis welt­weit über­set­zen GmbH över­sätts tex­ter­na all­tid av mycket erfar­na, utbildade och aukt­ori­ser­ade moders­målsta­la­re som är exper­ter inom sina egna spe­cia­lom­rå­den. Des­sa över­sätt­nin­gar görs med hög språk­lig fin­ger­topps­käns­la så att de ver­k­li­gen är anpas­sa­de till det land där de slut­li­gen ska använ­das. Däref­ter lek­tor­e­ras över­sätt­nin­gen ingåen­de av en lek­tor enligt fyra-ögon-princi­pen inn­an tex­ten ski­ck­as till kun­den, går i tryck eller läggs upp på nätet.

Med hjälp av moder­na sys­tem med över­sätt­nings­min­nen kan vi garan­te­ra kon­ti­nu­er­ligt hög kva­li­tet, kon­sek­vent ter­mi­no­lo­gi och sist men inte minst tids­be­spa­ring till jäm­förel­se­vis låga pro­duk­ti­ons­kost­nader.

Våra pri­ser riktar sig gene­rellt efter omfatt­nin­gen av över­sätt­nin­gen, öns­kad språk­kom­bi­na­ti­on, ämne­som­rå­de, spe­ci­fi­ce­rat använd­nings­syf­te och sist men inte minst öns­kat lever­ans­da­tum.

Kon­takta oss gär­na för en kost­nads­fri offert: info@weis-weltweit.de

Ni får en indi­vi­du­ell offert garan­te­rat inom 24 tim­mar och — om ni vill — en rep­re­sen­ta­tiv pro­vö­ver­sätt­ning inom kort.

Jag går i god för det­ta med mitt namn

Er Ute Weis
Stat­ligt cer­ti­fie­rad, offent­ligt för­ord­nad och aukt­ori­se­rad över­sät­ta­re och tolk