Rumänisch

Română

De aceea: weis welt­weit über­set­zen

Sun­teţi în căut­area unui par­te­ner de afa­ce­ri com­pe­tent în dome­niul manage­men­tu­lui tra­du­ce­rilor, capa­bil să exe­cu­te şi să orga­ni­ze­ze sub pro­pria sa răspun­de­re şi cu maximă conş­ti­in­cio­zi­ta­te tra­du­ce­ri­le de care aveţi nevo­ie în între­prin­de­rea dum­nea­vo­astră. Noi vom tra­du­ce şi loca­li­za cu plă­ce­re docu­men­te­le dum­nea­vo­astră, iar dacă va fi nece­sar vom pre­lua de ase­me­nea şi toa­te lucră­ri­le de inter­pre­ta­ri­at şi de pune­re în pagină.

Cum puteţi vedea din pre­zen­tarea actuală a pre­staţiilor pe care le ofe­rim (Link) şi din extra­sul din lis­ta lim­bilor con­si­de­ra­te mai ‘exo­ti­ce’ Exo­ten­lis­te, weis welt­weit über­set­zen GmbH poa­te efec­tua tra­du­ce­ri în mai toa­te lim­bi­le importan­te vor­bi­te pe mapa­mond.

Gru­pul de cola­bo­ra­to­ri de care dis­pu­nem şi care cup­rin­de în pre­zent cu mult pes­te 300 de tra­ducă­to­ri şi inter­preţi, toţi vor­bi­to­ri nati­vi ai lim­bilor în care tra­duc, pre­cum şi expe­ri­en­ţa pe care am acu­mu­lat-o în mai bine de 25 de ani de activi­ta­te în dome­niul “tra­du­ce­re şi pune­re în pagină”, ne per­mit să trans­pu­nem tex­te de spe­cia­li­ta­te pre­tenţi­oa­se per­fect în lim­ba-ţin­tă, pro­mo­vând ast­fel în mod pro­fe­sio­nal pe plan inter­naţio­nal pro­iec­te importan­te pen­tru dum­nea­vo­astră.

În princi­piu, la weis welt­weit über­set­zen GmbH texte­le sunt tra­du­se şi apoi adap­tate cu un fin simţ pen­tru spe­ci­fi­cul lim­bilor respec­tive la carac­te­ris­ti­ci­le par­ti­cu­la­re ale ţărilor-ţin­tă de căt­re tra­ducă­to­ri extrem de expe­ri­men­taţi, tem­ei­nic pre­gă­tiţi din punct de vede­re pro­fe­sio­nal, auto­ri­z­aţi şi/sau diplo­maţi pen­tru spe­cia­li­ta­tea respec­tivă şi care sunt în plus vor­bi­to­ri nati­vi ai lim­bilor în care tra­duc. Con­form princi­piu­lui celor patru ochi, înain­te de a ajun­ge la cli­ent, la tipar sau online, fie­ca­re tra­du­ce­re fini­sa­tă va fi veri­fi­ca­tă cu atenţie de căt­re un lec­tor care dis­pu­ne de com­pe­tenţă atât ling­vistică cât şi de spe­cia­li­ta­te.

Prin uti­li­z­a­rea celor mai moder­ne apli­caţii infor­ma­ti­ce de asista­re a tra­ducă­to­rilor asi­gurăm păstrarea unui nivel con­stant ridi­cat al rezult­atelor obţi­nu­te, omo­ge­ni­ta­tea ter­mi­no­lo­gică şi de stil — şi asta în con­diţiile rea­li­ză­rii unor eco­no­mii la cos­tu­ri­le ori­cum rela­tiv avan­ta­j­oa­se

În gene­ral, preţu­ri­le pe care le prac­ticăm se ori­en­tează după volu­mul tra­du­ce­rii coman­da­te, după com­bi­naţia de lim­bi, dome­niul de spe­cia­li­ta­te, scopul pre­cis în care tra­du­ce­rea urmea­ză să fie uti­li­z­a­tă şi nu la urmă după ter­men­ul de exe­cuţie dorit de căt­re cli­ent.

Cere­ţi o ofer­tă gra­tuită de preţ prin poş­ta elec­tro­nică la adre­sa: info@weis-weltweit.de

Veţi pri­mi în mod garan­tat în decurs de 24 de ore ofer­ta dum­nea­vo­astră forf­etară indi­vi­dua­li­z­a­tă — iar dacă veţi dori, cât de repe­de posi­bil şi o sem­ni­fi­ca­ti­vă tra­du­ce­re de pro­bă.

Pen­tru toa­te aces­tea pun che­zăşie bun­ul meu renu­me

A dum­nea­vo­astră Ute Weis
Tra­ducă­to­are ate­sta­tă şi auto­ri­z­a­tă public