Polnisch

Polski

Dla­te­go: weis welt­weit über­set­zen

Kom­pet­ent­ny part­ner w sfer­ze zar­ząd­za­nia tłu­macze­nia­mi, któ­ry samod­ziel­nie i nie­za­wod­nie zor­ga­ni­zu­je i zrea­li­zu­je pro­ce­sy tłu­mac­zeń w Państ­wa przedsię­bi­orst­wie. Chęt­nie prze­tłu­mac­zy­my lub doko­namy loka­li­za­c­ji wszyst­kich wyma­ga­nych przez Państ­wa treści, a w miarę potrze­by zaj­mie­my się także tłu­macze­nia­mi ust­ny­mi czy adap­tac­ją sza­ty gra­ficz­nej Państ­wa doku­men­tów do wymo­gów języ­ka doce­lo­wego.

weis welt­weit über­set­zen GmbH pra­cu­je we wszyst­kich ważnych języ­kach świa­ta – aktu­al­ny wykaz nas­zych usług znaj­dą Państ­wo tutaj: (Link), a wykaz „języ­ków egzo­ty­cz­nych” tutaj: Exper­ten­lis­te

Nasz zespół to ponad 300 tłu­mac­zy ust­nych i pisem­nych, pra­cu­ją­cych w swoich języ­kach ojc­zy­stych. W połącze­niu z 25-let­nim doświad­cze­niem w tłu­macze­nia i adap­tac­jach sza­ty gra­ficz­nej umoż­li­wia to nam dos­ko­nałe prze­nie­sie­n­ie skom­pli­ko­wanych tek­s­tów spec­ja­lis­ty­cz­nych na wyma­ga­ny język doce­lo­wy, pro­fes­jo­nal­nie zapew­nia­jąc Państ­wu suk­ce­sy na rynkach międ­zy­na­r­odo­wych.

weis welt­weit über­set­zen GmbH to tłu­macze­nie tek­s­tów wyłącz­nie przez dos­ko­na­le wyk­ształ­conych, doświad­c­z­onych tłu­mac­zy dyplo­mo­wanych czy przy­sięgłych, pra­cu­ją­cych w swo­im języ­ku ojc­zy­stym w danej spec­ja­li­za­c­ji z pre­cy­zy­jnym wyc­zu­ciem języ­ko­wym, gwa­ran­tu­ją­cym ide­al­ne dosto­so­wa­nie pro­duk­tu do potrzeb kra­ju doce­lo­wego. Tłu­macze­nia są staran­nie sprawd­za­ne przez lek­torów, rea­li­zu­ją­cych zasa­dę 4-oczu przed odda­niem tek­s­tu do kli­en­ta, do dru­ku czy też publi­ka­c­ją go online.

Wykor­zy­sta­nie naj­no­wo­c­ześ­nie­js­zych nar­zęd­zi wspo­ma­ga­ją­cych tłu­macze­nie zapew­nia niez­mi­en­nie wys­o­ki pozi­om jakości tek­s­tów, a ponad­to osz­c­zęd­ność cza­su przy porów­ny­wal­nie niżs­zych koszt­ach.

Nas­ze ceny zależą od obję­tości dan­ego tłu­macze­nia, wybra­nej kom­bi­n­ac­ji języ­kowej, spec­ja­li­za­c­ji, przez­nacze­nia, a także od wyma­ga­n­ego ter­mi­nu.

Zapras­za­my do złoże­nia zapy­ta­nia ofer­to­wego pocz­tą elek­tro­nicz­ną: na adres: info@weis-weltweit.de

Otrzy­ma­ją Państ­wo indy­wi­du­alną ofer­tę ryc­zał­to­wą w ciągu 24 god­zin, a na życze­nie także tłu­macze­nie prób­ne w rów­nie krót­kim ter­mi­nie.

Ręc­zę za to oso­biście

Państ­wa Ute Weis
Tłu­macz tech­nicz­ny i przy­sięgły