Norwegisch

Norsk

weis welt­weit über­set­zen over­set­ter ver­den for deg

Du er på jakt etter en kom­pe­tent leve­r­an­dør av over­set­tel­ser som hånd­te­rer og orga­nise­rer dine over­set­tel­ser på en ans­vars­be­visst og påli­te­lig måte? Da har du kom­met til rett sted. Vi over­set­ter og loka­li­se­rer gjer­ne dine doku­men­ter og leve­rer des­s­uten tol­ket­je­nes­ter og gra­fisk design.

weis welt­weit über­set­zen GmbH over­set­ter til de fles­te språk. Se den kom­plet­te over­sik­ten (Link) samt lis­ten over våre ekso­ti­s­ke språk på: Exo­ten­lis­te

I dag har vi i over­kant av 300 over­set­te­re og tol­ker i data­ba­sen vår som alle over­set­ter til sine respek­ti­ve mors­mål. I 25 år har vi levert over­set­tel­se og gra­fisk design, noe som garan­te­rer deg at selv de mest kre­ven­de fag­teks­ter over­fø­res per­fekt til ditt mål­språk og sik­rer at vik­ti­ge pros­jekter på inter­nas­jo­nalt nivå dri­ves fre­mo­ver på en pro­fes­jo­nell måte.

En tom­mel­fin­ger­re­gel i weis welt­weit über­set­zen GmbH er at alle teks­ter over­set­tes av svært erfar­ne, høyt utdan­ne­de og/eller ser­ti­fi­ser­te mors­måls­bru­ke­re som kon­sen­tre­rer seg om sine respek­ti­ve fagom­rå­der og til­pas­ser teks­te­ne, slik at de fun­ge­rer opti­malt i mål­lan­det. Språk­vaske­re kva­li­tets­sik­rer over­set­tel­se­ne før teks­te­ne sen­des til kun­den og vide­re til trykke­riet eller lan­se­ring på nett.

Bruk av topp moder­ne over­set­tel­ses­pro­gram­va­re sør­ger for at kva­li­te­ten er kon­stant og ord­bru­ken kon­sek­vent. Og ikke minst gjør den­ne pro­gram­va­ren at det tar korte­re tid for over­set­te­ren å utfø­re job­ben, noe som igjen redu­se­rer pro­duks­jons­kost­na­de­ne.

Pri­se­ne våre ret­ter seg gener­elt etter meng­den av tekst som skal over­set­tes, hvilke språk teks­te­ne skal over­set­tes til og fra samt fagom­rå­det, for­må­let med over­set­tel­sen og ikke minst hvor raskt den øns­kes levert.

Send oss gjer­ne en e-post for å få et gra­tis pris­til­bud: info@weis-weltweit.de

Vi garan­te­rer deg et skred­der­sydd pris­til­bud innen 24 timer og en prøveo­ver­set­tel­se som leve­res i løpet av kort tid, om du øns­ker det.

Det har du vårt ord på.

Bes­te hil­sen Ute Weis
Tolk og stats­au­to­ri­sert trans­la­tør i Tyskland