Niederländisch

Nederlands

Daarom: weis welt­weit über­set­zen

U bent op zoek naar een com­pe­ten­te part­ner op het gebied van vertaal­ma­nage­ment die voor uw onder­ne­ming ver­eis­te ver­ta­lingen in eigen ver­ant­wo­or­de­li­jk­heid en betrouw­baar uit­vo­ert en orga­ni­se­ert. Graag ver­ta­len en loka­li­se­ren wij uw docu­men­ten en over­ne­men des­ge­wenst ook al uw tolk- en lay-out­werk.

Als doel­ta­len kan de weis welt­weit über­set­zen GmbH alle belan­gri­jke wereld­ta­len aan­bie­den. Beki­jk hierom­t­rent ook onze actue­le pre­sta­ties (Link) also­ok een uitt­rek­sel uit onze „exo­ten­lijst“ onder: Exo­ten­lis­te

Onze gro­te pool van inmid­dels meer dan 300 moedertaal­ver­ta­lers & tol­ken also­ok onze 25-jari­ge erva­ring in het bereik „Ver­ta­lingen & lay-out“ ver­le­nen ons de mogeli­jk­heid, de meest vee­lei­sen­de vakteks­ten per­fect in de des­be­tref­fen­de doeltaal over te bren­gen en zo belan­gri­jke pro­jec­ten op inter­na­tio­naal niveau pro­fes­sioneel voor u te sti­mu­le­ren.

Bij weis welt­weit über­set­zen GmbH wor­den de teks­ten princi­pie­el door zeer erva­ren, goed opge­lei­de, beë­dig­de en/of gedi­plo­me­er­de moedertaal­sprekers met de pas­sen­de disci­pli­ne en een uit­s­te­kend gevo­el voor taal aan het doel­land aan­ge­past. Een lec­tor con­tro­leert de ver­ta­ling vol­gens het 4-ogen-princi­pe zorg­vul­dig en des­kun­dig, alvor­ens de tekst naar de klant gaat, wor­dt geprint of ONLINE wor­dt ges­teld.

Het gebruik van de meest moder­ne trans­la­ti­on memo­ry-sys­te­men zorgt hier­bij voor geli­jk­blij­vend hoge kwa­li­teit van de resul­ta­ten, homo­ge­niteit van de teks­ten en zeker ook tot tijdwinst bij rela­tief guns­ti­ge pro­duc­tie­kos­ten.

Onze pri­j­zen rich­ten zich princi­pie­el op de omvang van de gewens­te ver­ta­ling, de geko­zen talen­com­bi­na­tie, het des­kun­dig gebied, het con­creet gebruik en tens­lot­te op de ter­mi­jn­wens van de klant.

Vraag uw gra­tis aan­bod gewoon per email bij ons aan: info@weis-weltweit.de

U ontvangt uw indi­vi­due­le tota­le tarief bin­nen 24 uur en – als u het wenst – tij­dig een veel­zeg­gen­de pro­ef­ver­ta­ling.

Dit garan­de­er ik met mijn goede naam.

Uw Ute Weis
Beë­dig­de en door de ove­rig­heid bes­tel­de vertaals­ter en tolk