Litauisch

Lietuviškai

Todėl: „weis welt­weit über­set­zen“

Jūs ieš­ko­te kom­pe­ten­tin­go part­ne­rio ver­timų sri­ty­je, galinčio atsa­kingai ir patiki­mai atlikti ir suor­ga­ni­zuoti įmonėje būti­nus ver­ti­mus. Mie­lai išver­si­me ir loka­li­zuosi­me Jūsų doku­men­tus ir, pri­rei­kus, atlik­si­me visus ver­ti­mo žodžiu ir maketa­vi­mo dar­bus.

weis welt­weit über­set­zen GmbH“ gali pasiū­ly­ti ver­ti­mo į visas svar­bi­au­sių pas­au­lio šalių kal­bas pas­laugas, žr. mūsų nau­jau­sią pas­lau­gų apžval­gą (Link) bei ištrauką iš mūsų retų pas­au­lio kal­bų sąrašo inter­ne­te: Exo­ten­lis­te

Mūsų didelė koman­da, kurią šiuo metu sudaro dau­gi­au nei 300 gimtakal­bių ver­tėjų raš­tu ir žodžiu, ir mūsų 25-ių metų patir­tis ver­ti­mo ir maketa­vi­mo sri­ty­je lei­džia mums tiks­liai išver­sti sudė­tin­gi­au­si­us ati­t­in­ka­mos kal­bos spe­ci­fi­ni­us teks­tus ir pro­fe­sio­na­liai vyk­dy­ti svar­bi­us pro­jek­tus tarp­t­au­ti­nia­me lyg­me­ny­je.

Įmon­ei „weis welt­weit über­set­zen GmbH“ pateiktus teks­tus paprastai ver­čia labai paty­rę, gerai išsi­la­vinę, pri­sa­ik­din­ti ir/arba diplo­muo­ti ati­t­in­ka­mos sri­ties ver­tėjai, kuriems kal­ba, iš kuri­os ver­čia­ma, yra gim­to­ji, ir tek­stai sub­ti­liai prit­a­i­ko­mi prie tos šalies, į kuri­os kal­bą ver­čia­ma. Prieš tek­s­tą ati­duo­dant kli­en­tui, prieš spaus­di­nant ar pavieši­nant inter­ne­te, ver­timą pagal ketu­rių akių principą sąži­nin­gai ir kom­pe­ten­tingai pati­kri­na lek­to­ri­us.

Moder­nių ver­ti­mo atmin­ties sis­te­mų nau­do­ji­mas užti­kri­na pas­to­viai aukštą rezulta­tų koky­bę, tek­s­tų vieno­dumą ir — ne maži­au svar­bu — pade­da sutau­py­ti lai­ko lyginant su mažo­mis paren­gi­mo išlai­do­mis.

Mūsų kai­nos paprastai prik­lau­so nuo kli­en­to pageidau­ja­mo ver­ti­mo apim­ties, pasirink­tos kal­bų kom­bi­n­aci­jos, sri­ties, tiks­li­os pas­kir­ties ir taip pat nuo sku­bu­mo.

Norė­da­mi gau­ti nemo­kamą pasiū­lymą rašy­ki­te adre­su: info@weis-weltweit.de

Garan­tuo­tai per 24 valandas gau­si­te indi­vi­dualų pasiū­lymą ir, jei norė­si­te, grei­tai gau­si­te tin­kamą ban­domąjį ver­timą.

Visa tai garan­tuo­ju Jums savo geru vardu

Jūsų Ute Weis
Vals­ty­bės ser­ti­fi­kuo­ta, viešai pas­kir­ta ir pri­sa­ik­din­ta ver­tėja raš­tu ir žodžiu