Kroatisch

Hrvatski

Sto­ga: weis welt­weit über­set­zen

Traži­te li pouz­danog part­ne­ra koji će preu­zeti bri­gu o pri­je­vo­di­ma pot­reb­ni­ma Vašem podu­zeću? Jesu li Vam važ­ni odgo­vor­an pris­tup, pouz­da­nost i orga­ni­z­i­ra­nost? Rado ćemo pre­ves­ti i loka­li­z­i­ra­ti Vaše doku­men­te. Po pot­re­bi Vam nudi­mo i uslugu tumačen­ja te preu­zi­ma­mo bri­gu za uređen­je teks­ta.

Pre­vo­di­tel­j­ski ured weis welt­weit über­set­zen GmbH nudi pri­je­vo­de na sve važ­ne svjet­ske jezi­ke. Pog­le­daj­te ovdje popis uslu­ga koje pruža­mo (Link) te izva­dak iz popi­sa „egzo­tič­nih jezi­ka“: Exo­ten­lis­te

Surađu­je­mo s više od 300 pre­vo­di­tel­ja i tumača koji pre­vo­de na svoj materin­ji jezik i ima­mo 25 godi­na iskust­va na području pre­vođen­ja i uređi­van­ja tek­sto­va. To nam omo­guću­je sav­rše­no pre­vođen­je zaht­je­v­nih struč­nih tek­sto­va na jezik kli­je­na­ta, koji­ma na taj način pomaže­mo u uspješ­ni­joj rea­li­za­ci­ji nji­ho­vih važ­nih među­na­rod­nih pro­je­ka­ta.

U pre­vo­di­tel­js­kom ure­du weis welt­weit über­set­zen GmbH tek­sto­ve pre­vo­de isključi­vo iskus­ni, obra­zo­va­ni izvor­ni govor­ni­ci jezi­ka na koji se pre­vo­di. Naši pre­vo­di­tel­ji su sud­ski tumači i/ili pos­je­du­ju odgo­va­ra­juću diplo­mu. Budući da je sva­ki pre­vo­di­telj spe­ci­ja­li­z­i­ran za određe­no područje, pri­je­vod se uvi­jek radi s finim osjeća­jem za jezik tako da bude pril­a­gođen zeml­ji u kojoj će se koris­ti­ti. Nakon toga pri­je­vod preg­le­da­va savje­s­tan i stručan lek­tor i tek zatim se tekst šal­je kli­jen­tu, u tisak ili je spre­man za obja­vu ONLINE.

Koriš­ten­je naj­mo­der­ni­jih pri­je­vod­nih memor­ijs­kih susta­va omo­guću­je pos­tizan­je kon­stant­no vis­o­ke kva­li­te­te, homo­gen­ost tek­sto­va, ušte­du na vre­me­nu i povol­j­ni­je cije­ne.

Naše cije­ne ovi­se o količi­ni teks­ta za pri­je­vod, o oda­bra­noj jezič­noj kom­bi­n­aci­ji, struč­nom području, nam­je­ni pri­je­vo­da i na kra­ju o roku kojeg želi kli­jent.

Zatraži­te bes­plat­nu ponu­du putem e-poš­te: info@weis-weltweit.de

Jamči­mo slan­je indi­vi­du­al­ne paušal­ne ponu­de u roku od 24 sata. Ako to želi­te, u razum­nom roku može­te dobi­ti i kra­tak prob­ni pri­je­vod.

To Vam jamčim svo­jim ugle­dom.

Vaša Ute Weis
sud­ski tumač i pre­vo­di­telj s polože­nim držav­nim ispi­tom