Finnisch

Suomi

Sik­si: weis welt­weit über­set­zen

Etsit­kö kään­nös­ten­hal­linn­an alal­ta päte­v­ää yht­eis­työkump­pa­nia, joka hoitaa ja organi­soi yri­tyk­se­si kään­nös­työt tulos­va­stu­ul­li­ses­ti ja luo­tett­a­va­sti? Me käänn­äm­me ja lokal­i­so­im­me asia­kir­ja­si ja teem­me tar­vit­ta­es­sa myös kaik­ki tulk­kaus- ja taitto­työt.

Koh­de­kie­li­nä weis welt­weit über­set­zen GmbH:n vali­ko­i­mas­sa ovat kaik­ki tär­ke­ät maail­man­kie­let, kat­so ajan­ta­sai­nen refe­rens­si­luet­te­lom­me (Link) sekä ote eks­o­ot­tis­ten kiel­ten luet­tel­o­s­t­am­me osoit­tees­sa: Exo­ten­lis­te

Tiimi­im­me kuuluu pit­käl­ti yli 300 koh­de­kiel­tä äid­in­kie­len­ään puhu­vaa kään­tä­j­ää ja tulk­kia. Hei­dän sekä 25-vuo­ti­sen kään­nös- ja taittoa­lan koke­muk­sem­me ansios­ta pystym­me käänt­äm­ään vaa­ti­via­kin asia­tek­s­te­jä kullo­in­kin tar­vitta­val­le koh­de­kiel­el­le ja siten edi­stäm­ään ammat­t­i­taidol­l­am­me tär­kei­tä kan­sain­vä­li­siä pro­jek­te­ja­si.

weis welt­weit über­set­zen GmbH:ssa tek­s­te­jä kään­tä­vät erit­täin kokeneet, kor­ke­as­ti kou­lu­te­tut, aukt­or­i­so­idut ja/tai diplomin suo­ritt­a­neet, äid­in­kie­len­ään kyse­i­stä kiel­tä puhu­vat kään­tä­jät, jot­ka tun­te­vat kysei­sen eri­koi­sal­an. Teks­tit mukau­te­ta­an tark­al­la kie­li­kor­val­la koh­de­maahan sopi­vik­si. Käänn­ökset tar­kas­t­e­ta­an huo­lel­li­ses­ti ja asi­ant­un­te­vas­ti ns. kah­den silm­ä­pa­rin periaat­teel­la ennen kuin tek­s­ti menee asiak­kaal­le, pai­noon tai jul­kaista­vak­si ver­k­ko­on.

Käytäm­me nykyai­kais­im­pia kään­nös­muis­ti­jär­je­s­tel­miä, jot­ka takaa­vat kään­nös­ten tasai­sen kor­ke­an laa­dun, tek­s­tin yhden­mu­kai­suuden sekä sääs­tä­vät aikaa ja siten asiak­ka­an kus­tan­nuksia.

Hin­t­am­me riip­pu­vat taval­li­ses­ti tar­vittavan käänn­öksen laa­juudes­ta, vali­tus­ta kie­li­yh­dis­tel­m­äs­tä, eri­koi­sa­las­ta, nime­nomais­es­ta käyt­töt­ar­ko­ituk­ses­ta sekä luon­nol­li­ses­ti asiak­ka­an toi­vo­masta aikat­au­lus­ta.

Pyy­dä meiltä maks­uton tar­jous säh­kö­postit­se: info@weis-weltweit.de.

Saat yksil­öl­li­sen paket­t­i­tar­jouk­sen vuo­ro­kau­den sisäl­lä ja halu­tes­s­asi nopeas­ti myös vakuuttavan koek­äänn­öksen.

Taka­an tämän hen­kil­ökoh­t­ai­ses­ti.

Ystä­väl­li­ses­ti, Ute Weis
Tut­kin­non suo­ritt­a­nut, viral­li­nen ja valant­ehnyt kään­tä­jä ja tulk­ki