Estnisch

Eesti

weis welt­weit über­set­zen GmbH tõl­ke­tee­nu­sed

Kui otsi­te kom­pe­t­ent­set tõl­ke­tee­nu­s­eid osuta­vat part­ne­rit, kes suudaks fir­ma tõl­ke­töid ainu­va­stuta­valt ja usal­dus­väär­selt kor­ralda­da ning teo­sta­da, siis ole­me meie need, kes võta­vad Teie doku­menti­de tõlki­mi­se ja loka­li­se­er­i­mi­se meel­sas­ti enda pea­le, kül­jen­da­me tek­s­ti ja vaja­du­sel tee­me ka suulist tõl­get.

Nagu aktuaal­sest lis­tist näha (Link), pakub weis welt­weit über­set­zen GmbH kõi­ki­de olu­lisi­ma­te maailma­keel­te tõl­ke­kom­bi­natsioo­ne, aga tõl­gime ka „eks­ooti­lis­test“ keel­test, mil­le­ko­ha­se info lei­ate siit: Exo­ten­lis­te

Meie tõl­ki­de ja tõl­ki­ja­te rin­gi kuulub het­kel enam kui 300 eri­ne­vat siht­keelt ema­kee­lena val­da­vat ini­mest. 25-aas­ta­ne tõl­ke- ja kül­jen­da­mi­stöö­de koge­mus või­mald­ab meil ka väga pre­ten­sioo­ni­kaid eri­ala­teks­te siht­keel­tes­se tõl­ki­da ja Teie olu­li­si rah­vus­va­he­li­si pro­jek­te pro­fes­sio­naal­selt toe­ta­da.

weis welt­weit über­set­zen GmbH juures tööt­a­vad val­da­valt väga koge­nud, kõr­gema hari­du­se­ga, van­nutatud ja/või diplo­mee­ritud tõl­gid, kes val­da­vad siht­kee­li ema­kee­lena, oma­vad head kee­le­tunne­tust ja on spet­sia­li­see­ru­nud min­gi­le kit­sa­ma­le tõlk­evald­kon­na­le. Enne tek­s­ti üle­and­mist kli­en­di­le, sel­le trükki­and­mist või online-ver­sioo­ni aval­da­mist kon­trol­lib kom­pet­ent­ne kee­le­to­ime­ta­ja tõl­keid kohu­set­und­li­kult „nel­ja sil­ma print­sii­bil“.

Kaa­sa­eg­sete tõl­ke­mä­lu­pro­grammi­de kas­ut­ami­ne tag­ab tõl­ge­te üht­las­elt kõr­ge kva­li­tee­di, tek­s­ti­de homo­ge­en­su­se ja aitab sama sood­sa hin­na­klas­si töö­de­ga võr­rel­des aega kok­ku hoi­da.

Meie hindade kuju­nemi­se alu­seks on soo­vitud tõl­ke­ma­ter­ja­li maht, vali­tud kee­le­kom­bi­natsioon, tõl­ke­tee­nu­se vald­kond, tek­s­ti kas­uta­mi­se ees­märk ja ka kli­en­di poolt soo­vitud teo­sta­mi­stäh­ta­eg.

Küsi­ge indi­vi­duaal­set hin­na­pak­ku­mist ja saat­ke kiri e-pos­ti aadres­sil: info@weis-weltweit.de

Tee­me Tei­le 24 tun­ni jook­s­ul töö kogu­mah­tu sil­mas pidades indi­vi­duaal­se pak­ku­mi­se ja soo­vi kor­ral aktuaal­se pro­o­vitõl­ke.

Minu nimi on kva­li­tee­di garan­tiiks.

Teie Ute Weis
Riik­li­kult ser­ti­fit­se­eritud amet­lik van­de­tõlk ja tõl­ki­ja