Dänisch

Dansk

weis welt­weit über­set­zen over­sæt­ter til alver­dens sprog

Er du på udkig efter en kom­pe­tent leve­r­an­dør af over­sæt­tel­ser, som hånd­te­rer dit fir­mas over­sæt­tel­ser på en kom­pe­tent og påli­de­lig måde? Så er du kom­met til det ret­te sted. Vi hjæl­per med at over­sæt­te og loka­li­se­re jeres doku­men­ter, og har du brug for tol­k­ning og lay­out, hjæl­per vi også ger­ne med det.

weis welt­weit über­set­zen GmbH kan til­by­de over­sæt­tel­ser til de fles­te sprog. Se en kom­plet lis­te (Link) over de sprog, vi til­by­der, samt et uddrag af vores ekso­ti­s­ke sprog på: Exo­ten­lis­te

Vi har i dag mere end 300 over­sæt­te­re og tol­ke i vores data­ba­se, som alle over­sæt­ter til deres moders­mål. Vi har 25 års erfa­ring inden for over­sæt­tel­se og lay­out, hvilket gør os i stand til at over­sæt­te selv de mest kræ­ven­de teknis­ke teks­ter og sty­re vig­ti­ge pro­jekter på inter­na­tio­nalt niveau for jer.

Hos weis welt­weit über­set­zen GmbH over­sæt­tes jeres teks­ter af erfar­ne, uddan­ne­de trans­la­tø­rer og over­sæt­te­re, som har spe­cia­li­se­ret sig inden for for­skel­li­ge fagom­rå­der og som ken­der kul­tu­ren i de respek­ti­ve lan­de. En kor­rek­tur­læ­ser gen­nem­går efter­føl­gen­de over­sæt­tel­sen efter 4-øjne-princip­pet, inden teks­ten sen­des til jer, trykkes eller læg­ges på net­tet.

Anven­dels­en af moder­ne over­sæt­tel­ses­værk­tøjer sik­rer en ens­ar­tet, høj kva­li­tet af over­sæt­tel­sen samt­i­dig med, at arbe­j­det effek­ti­vi­seres og der­med kan vi til­by­de kon­kur­ren­ce­dy­g­ti­ge pri­ser.

Vores pri­ser afhæn­ger som udgangs­punkt af omfan­get af teks­ter­ne, fagom­rå­det, det præci­se anven­delses­for­mål og ikke mindst, hvor­når I øns­ker teks­ten lever­et.

Skriv til os for et uforp­lig­ten­de til­bud på info@weis-weltweit.de

Vi sen­der jer et til­bud inden for 24 timer – og hvis I øns­ker det, til­by­der vi ger­ne en prøveo­ver­sæt­tel­se.

Vi ser frem til at høre fra jer.

Ven­lig hil­sen
Ute Weis
Auto­ri­se­ret over­sæt­ter og tolk